Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 1. līdz 5.aprīlim

Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Senāta Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem, vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu un vienu kasācijas protestu par spēkā stājušos pirmās instances tiesas nolēmumu.

Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā izskatīs aizstāvja sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu par drošības līdzekļa maiņu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Senāta Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai pieteicējam bija pienākums deklarēt preces, kuras viņš ieveda Latvijas Republikā un kuras atradās viņa personīgajā bagāžā. Administratīvā apgabaltiesa nosprieda, ka ar pievienotās vērtības nodokli apliek visas preces, kuru vērtība pārsniedz 430 euro, neatkarīgi no tā, vai tās ir paredzētas personīgai lietošanai. Tā kā pieteicēja personīgajā bagāžā atradās prece, kuras vērtība bija 1260 euro, tātad pārsniedza noteikto summas limitu, viņam, kā atzina apgabaltiesa, bija pienākums to deklarēt un samaksāt par tās ievešanu pievienotās vērtības nodokli un ievedmuitas nodokli. Pieteicējs kasācijas sūdzībā argumentē, ka vērtības ierobežojums attiecas tikai uz tādām precēm, kuras nav paredzētas personīgai lietošanai. (Lieta SKA-122/2019).

2) Senāta Civillietu departaments 5.aprīlī rakstveida procesā izskatīs prasītāja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret SIA ”EUROPARK LATVIA” par samaksātās maksas par autostāvvietas izmantošanu atprasījumu un piemērotā līgumsoda atzīšanu par spēkā neesošu.

Prasītājs novietoja viņam piederošo automašīnu atbildētāja teritorijā (maksas autostāvvietā) un veica samaksu 1,50 euro par automašīnas atrašanos stāvvietā vienu stundu. No atbildētāja teritorijas prasītājs izbrauca 27 minūtes vēlāk pēc apmaksātā laika beigām, secīgi viņš neveica samaksu par šo pārsniegto laiku. Atbilstoši SIA ”EUROPARK LATVIA” izstrādāto teritorijas (stāvvietas) lietošanas noteikumu 5.punktam par automašīnas atrašanos stāvvietā ilgāk par apmaksāto laiku atbildētāja izrakstīja prasītājam soda kvīti un pieprasīja samaksāt līgumsodu 11 euro. Prasītājs nepiekrīt piemērotajam līgumsodam, kas vairāk nekā 15 reizes pārsniedz samaksu par automašīnas atrašanos stāvvietā vienu stundu, tādēļ uzskata to par nelikumīgu un atzīstamu par spēkā neesošu. Tāpat prasītājs uzskata, ka atbildētājai ir jāatdod viņam atpakaļ samaksātie 1,50 euro, jo stāvvieta nav nodota ekspluatācijā un par tās izmantošanu nevar pieprasīt samaksu. Izskatot lietu pirmajā instancē, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa prasību noraidīja. (Lieta SKC-121/2019).

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru